Türkiye'de Sosyal Ve Sağlık Yardımları Hakkında Bilgi Notu.

Melburn Başkonsolosluğu 30.01.2018

1- Türkiye’de 2012 yılından itibaren Genel Sağlık Uygulamasına geçilmiştir.

Hiçbir Sosyal Güvenliği olmayan daimi ikamet sahibi Aylık Genel Sağlık Uygulaması katılım payı: 53.33TL x12 Aylık: 639,96 TL ödemek zorunluluğu vardır.

Genel Sağlık Sigortası Kavramı neyi ifade etmektedir?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.
Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşu’nun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.
Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.

Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.
Genel sağlık sigortası hangi tarihten itibaren zorunlu hale geldi ve Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır?
Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır.


Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.
Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.
Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır.
Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.


2- a) 65 Yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.Aylık Miktarı:146 Tl.

Fakirlik Aylığı : 496,57 Tl. dir.
b)Akıl Sağlığı yerinden olmayanlar ;

Malullük Engellik Aylığı Bağlanması
Kimler Malul Sayılır?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az
% 60'ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.
Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;
- En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,
- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması
- Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.Malullük Aylığı Bağlanması için Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.
Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.
Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için;


- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;
- Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,
- Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı
- Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporuMalullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Malullük aylığı,- Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,- Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması,hallerinde kesilir.
Kontrol muayenesi; sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayene ve tetkik yaptırılmasıdır.

3- 2018 Engelli Maaşları Ne Kadar?
65 yaş üstü yaşlılık aylığı= 824 TL
( % 40- 69 ) engelli aylığı= 1.247 TL
( % 70 ve üstü) Bakıma muhtaç engelli aylığı= 1.845 TL
18 yaş altı engelli yakını aylığı= 1.215 TL4- Geliri Olmayanlara verilen Devlet Yardımlarından nasıl yararlanılır?
Fakirlik Maaşı alabilmek için kişilerin kendilerinin maaşlarını ve gelirleri olmadığına dair birbeyanda bulunmaları gerekmektedir. Fakirlik maaşı olmak isteyenlerin bulundukları il/ilçede Sosyal Yardımlaşma Vakfına veya Kaymakamlığa başvuruda bulunmaları ve fakirlik dosyası açmaları gerekmektedir.
Fakirlik başvurusundan sonra kurum tarafından kişinin varlıklarına bakılacak ve ihtiyacı olan kişiye fakirlik yardımı yapılır.
Fakirlik bbaşvurusundan sonra kurum tarafından kişinin varlıklarına bakılacak ve ihtiyacı varsı kişiye bu para çıkacaktır. Fakirlik parası ayda bir PTT bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden tahsil edilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen fakirlik maaş: 496,57 TL.’dir.
Türkiye’de aile yardım ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, cenaze gideri, asgari geçim indirimi, primden muaf tutulan çocuk ve aile zamları, özürlü yakını aylığı, özürlü bakım parası olarak pek çok yardım yapılmaktadır.

Geliri olmayan kişilere Devlet tarafından verilen yardımlar

- Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30TL, Üniversite:200TL ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12.000TL.
- Yakacak: Her kış 500 kilogram kömür.
- Barınma: Başvuruya göre aylık 317 TL
- Gıda: Başvuruya göre aylık 274 TL.
- Evde 65 Yaşüstü yaşlı birey varsa: Aylık 130 TL.
- Eşi vefaat Etmişse kadına: Aylık 250 TL.
- Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL.
- Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık 261 TL.
- Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliri olmayana açık iş imkanı sağlıyor. Hiçbir geliri olmayana açık işlerde öncelik verilecek.Geliri olmayan yaşlılara 65 yaş aylığı : Sosyal Yardımlardan yararlanan yaşlı, kadın işsiz vatandaşların arasında yaşlıların oranı %76,6 dır. Yaşlı kadınların ise %86,3 yardıma muhtaç. Geliri olmayan ve maaş alamayan yaşlıların en büyük gelir kaynağı 65 yaş aylığı. Türkiye’de 65 yaş aylığı alan 700.000 yaşlı vatandaşımız bulunmaktadır. Yaşlılık Aylığı miktarı ise 146 Tl.dir.
Geliri olmayan muhtaç vatandaşlarımıza fakirlik maaşı: Devletimiz, muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlarımıza gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlar yapar.
Fakirlik Maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan mufhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyan güvencçesi olmaya, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.
Bilgilerinizi saygıyla arz ederim.


İsmail BERK
Mahalli KatipPazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
27.1.2020 27.1.2020 Avustralya Günü
9.3.2020 9.3.2020 İşçi Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
8.6.2020 8.6.2020 Kraliçe'nin Doğum Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
25.9.2020 25.9.2020 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Melburn Kupası
25.12.2020 25.12.2020 Noel Günü
28.12.2020 28.12.2020 Noel Ertesi