ÇALIŞMA VE TATİL (WORK AND HOLIDAY) VİZESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI, 8.7.2019

Karar Sayısı : 2006/10699


8 Aralık 2005 tarihinde Kanberra’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Çalışma ve Tatil Vizesine ilişkin ekli Mutabakat Muhtırası’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 20/6/2006 tarihli ve HUMŞ/242626 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ

ARASINDA MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Hükümeti aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

1. GENEL:

İşbu Muhtıra, Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Hükümeti’nin (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır) işbu Muhtıranın 6.1.’inci paragrafına göre yürürlüğe gireceği tarihten itibaren "Çalışma ve Tatil" vizesi verilmesi hususundaki mutabakat ve temennileri ifade etmektedir.

2. VİZE SÜRESİ

a) Her bir Taraf aşağıdaki koşulları taşıyan Türk ve Avustralya vatandaşlarına 12 ay süreli "Çalışma ve Tatil" için müteaddit giriş vizesi ita edecektir.

(i) Belirtilen süre kapsamında, duruma göre Türkiye veya Avustralya’ya tatil amacıyla gitmek,

(ii) Müracaat tarihinde on sekiz (18) ila otuz (30) yaşları arasında (30 dahil) bulunmak,

(iii) Üniversite mezunuyada üniversitede en az 2. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak,

(iv) En azından pratik düzeyde İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmak,

(v) Beraberinde geçiminden sorumlu çocuk bulunmamak,

(vi) "Çalışma ve Tatil" programına daha önce katılmamış olmak,

(vii) Geçerli bir pasaport ve gidiş-dönüş bileti veya böyle bir bileti almaya yetecek mali kaynak sahibi olmak,

(viii) Duruma göre, Türkiye veya Avustralya’da kalışının ilk aşamasında geçimini sağlamaya yetecek mali kaynak sahibi olmak,

(ix) Sağlıklı bir bünye ve fiziki açıdan sağlam bir geçmişe sahip olmak,

b) Her bir Taraf, 2(a) paragrafında belirtildiği üzere, vize ita edilen şahısların, duruma göre Türkiye veya Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etmelerine izin verecektir.

c) Paragraf (d)’de belirtilen hususlar çerçevesinde, Türkiye veya Avustralya’ya "Çalışma ve Tatil" vizesi ile giriş yapan şahıslar Türkiye ve Avustralya’nın ilgili yasa ve yönetmeliklerine uymak ve "Çalışma ve Tatil" düzenlemesinin amacına aykırı şekilde istihdam edilmemekle özellikle yükümlüdür.

(i) "Çalışma ve Tatil" düzenlemesi çerçevesinde Türkiyeve Avustralya’ya gerçekleştirilen seyahatlerin temel amacı tatildir. Çalışma ise, tatile göre ikincil unsurdur.

(ii) "Çalışma ve Tatil" vizesi hamilleri Türkiye ve Avustralya’da bir işveren yanında üç aydan fazla çalışmamalıdır. Ayrıca, "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin 12 aylık ziyaret süresinin tamamında çalışmaması esastır.

(iii) "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin Türkiye ve Avustralya’da üç aydan uzun süren herhangi bir eğitim veya staj çalışması ile iştigal etmesine izin verilmeyecektir.

(iv) Türkiye ve Avustralya, "Çalışma ve Tatil" vizesi, hamiline Türkiye ve Avustralya’da geçici olarak ikamet ve çalışma hakkını kendiliğinden verecektir.

(v) "Çalışma ve Tatil" vizesi için başvurular Türkiye’de Türk vatandaşları, Avustralya’da ise Avustralya vatandaşları tarafından yapılmalıdır.

(vi) "Çalışma ve Tatil" vizesine başvuracakların, ilgili Bakanlıktan Programa seçildikleri ve tüm şartları yerine getirdiklerine dair bir belge sunmaları gerekmektedir.

(vii) Türk ve Avustralyalı başvuru sahipleri, gerek görülürse her bir devletin yetkililerince, vizenin verilmesine ehil olup olmadıklarının tespiti için mülakata tabi tutulur.

(viii) "Çalışma ve Tatil" vizesi hamili Türk ve Avustralya vatandaşlarının, vize etiketinde belirtilen 12 aylık süreden fazla Türkiye’ye veya Avustralya’da kalmaları mümkün değildir.

d) "Çalışma ve Tatil" vizesi hamillerinin, Türkiye ve Avustralya’da çalışmak veya Türkiye ve Avustralya’ya giriş yapmak için çalışma izni alma veya bulundurmaları gerekmeyecektir.

e) Duruma göre, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’deki gençlik, kültür ve toplumsal kuruluşları ve Avustralya Hükümeti, Avustralya’daki gençlik, kültürel ve toplumsal kuruluşları, Türkiye’ye veya Avustralya’ya giriş yapan Türk ve Avustralya vatandaşlarına uygun tavsiyelerde bulunmaları konusunda teşvik edeceklerdir.

f) "Çalışma ve Tatil" Vizesi ile ilgili düzenlemenin işleyişine ilişkin ayrıntılar Anlaşma Ekindeyer almaktadır.

3. ASKIYA ALMA

6.3no’luparagraf ile ilgili olarak, her bir Tarafyukarıdaki hükümlerin tamamını veya bir kısmını kamu politikası sebepleriyle geçici olarak askıya alabilir. Bu durum diğer Tarafa derhal diplomatik kanaldaniletilecektir.

4. SEYAHAT BELGESİ TALEPLERİ

Türk veya Avustralya vatandaşlarının (duruma göre) vizeye bağlı olarak Avustralya veya Türkiye’de daha fazla kalamamaları ve uygun seyahat belgesi ibraz etmemeleri veya edememeleri durumunda,bir Taraf Hükümeti diğer Taraf Hükümetindensözkonusuşahıslar için seyahat belgesi düzenlemesini talep edebilir. Bu durumda, diğer Taraf Hükümeti ilgili şahısların kendi vatandaşı oldukları teyidini aldıktan sonra 10 iş günü içerisinde seyahat belgesini düzenleyecektir.

5. DEĞİŞİKLİK

İşbu Muhtırada değişiklik Taraflar arasında yazılı düzenleme ile yapılır.

6.UYGULAMANIN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

6.1 İşbu Muhtıra, Taraflarca, Muhtıranın yürürlüğe girmesi ile ilgili yasal sürecin tamamlandığına ilişkin diplomatik kanaldan yapılan yazılı bildirimin alındığı ayı takip eden ayın son günü yürürlüğe girer.

6.2İşbu Muhtıra, fesih kararına ilişkin diplomatik kanaldan yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre daha yürürlükte kalacaktır.

6.3 Taraflar arasında öngörülmediği sürece, işbu Muhtıranın sona erdirildiği veya Muhtıranın veya hükümlerinin askıya alındığı tarihte "Çalışma ve Tatil" vizesi hamili olan şahısların ülkeye girişine ve/veya kalışına ve çalışmasına vizenin bitim tarihine kadar izin verilecektir.

İşbu Muhtıra,Kanberra’da8 Aralık 2005 tarihinde İngilizce dilinde iki nüsha imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİAVUSTRALYA HÜKÜMETİ

HÜKÜMETİ ADINAADINA

(Devlet BakanıBeşirATALAY)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ

ARASINDA ÇALIŞMA VE TATİL VİZESİ

MUTABAKAT MUHTIRASINA

EK

Bu Ek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti arasındaki "Çalışma ve Tatil" vizesi Mutabakat Muhtırasının işleyişi ile ilgili düzenlemeleri belirlemektedir.

(1) "Çalışma ve Tatil" vizesi için başvuran Türk vatandaşlarının, Dışişleri Bakanlığından veya Türk Hükümeti’nce belirlenmiş diğer yetkili makamlar tarafındanPrograma seçildikleri ve tüm şartları yerine getirdiklerine dair bir belge sunmaları gerekmektedir.

(2) "Çalışma ve Tatil" vizesi için başvuran Avustralya Vatandaşlarının, Göç, Çok Kültürlülük ve Yerli İşleri Bakanlığının Bölge Ofisleri veya Avustralya Hükümeti’nce belirlenmiş diğer yetkilimakamlar tarafındanPrograma seçildikleri ve tüm şartları yerine getirdiklerine dairbir belge sunmaları gerekmektedir.

(3) Türk başvuruları arasında "Çalışma ve Tatil" vizesi verilecek olanların sınırı 100, Avustralya başvuruları arasında "Çalışma ve Tatil" vizesi verilecek olanların sınırı 100 olacaktır. Bu sayı her yıl gözden geçirilecek ve vize şartlarına uymadığı tespit edilen "Çalışma veTatil"vizesihamillerinin sayısına bakılarak yeniden belirlenebilecektir.

(4) Türkiye’deki Avustralya Büyükelçiliği’nin Göç ile ilgili Başkatibi, Türkiye’den ehil katılımcıları bilgilendirme, tavsiyede bulunma ve yardımcı olma hususunda öncelikli temas noktasıdır.

BuAndlaşmanınİngilizce dilindeki metni 7/8/2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
27.1.2020 27.1.2020 Avustralya Günü
9.3.2020 9.3.2020 İşçi Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
8.6.2020 8.6.2020 Kraliçe'nin Doğum Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
25.9.2020 25.9.2020 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Melburn Kupası
25.12.2020 25.12.2020 Noel Günü
28.12.2020 28.12.2020 Noel Ertesi