Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdişinda Geçen Sürelerin Borçlanma Yoluyla Değerlendirilmesi Hakkinda Not : , 14.06.2016

        Değerli vatandaşlarımız,

        Yurt Dışı Borçlanmasıyla “3201 Sayılı Kanun” ilgili gelen şikayetlerden 
bazı vatandaşlarımızın aracı kişi ve kuruluşlarca yanlış yönlendirildikleri ve mağdur edildikleri tesbit edilmiştir.

        Bu nedenle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına borçlanma ve emeklilik başvurularınızı yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimizin ücretsiz danışma hizmetlerinden mutlaka yararlanınız.

Saygıyla duyurulur.

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Avustralya’da çalışan vatandaşlarımız, çalışma sürelerini, 
çalışmayan kadınlar ise ev kadını olarak geçen sürelerini, isterlerse Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanarak sigortalılıklarına saydırabilmektedirler.Borçlanılan bu süreler, Türkiye’de 


geçmiş çalışma süresi gibi değerlendirilir.

3201 sayılı yasada yer alan bu sosyal güvenlik hakkı, isteğe bağlı bir uygulamadır. Dolayısıyla 
yurtdışında çalışan vatandaşlar isterlerse bu haktan yararlanırlar.

Bu yasadan yararlanmak isteyenler, yurtdışı hizmetlerinin tamamını veya diledikleri kadarını borçlanabilirler. Türkiye’de çalışmış olanlar, borçlanma talebinde bulunduklarında Türkiye’deki çalışma sürelerini 


prim gün sayısından düşerek, emeklilik için eksik kalan sürelerini tamamlayabilirler.  

1-Hangi Süreler Borçlanılabilir?

Yurtdışında 18 yaşından sonra geçen;

- sigortalılık/çalışma süreleri (işçi ve 
bağımsız olarak çalışılan süreler),

- sigortalılık/çalışma sürelerinin 
arasında veya sonundaki herbirinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,

- ev kadını olarak geçen ikamet süreleri,

borçlanılarak sosyal güvenlik bakımından Türkiye’de geçmiş süreler gibi değerlendirilir.

2- “Sigortalılık Süresi” Neyi İfade Etmektedir?

Sigortalılık süresi borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış veya çalışılmış süre olarak kabul edilen süreleri ifade etmektedir.

Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

3- “İşsizlik Süresi” Neyi İfade Etmektedir?

İlgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda herbirinde bir yıla kadar olmak kaydıyla yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılabilir. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir.

4- Yurtdışında “ Ev Kadını Olarak Geçen Süreler” Neyi İfade Etmektedir?

Medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri  
ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

5- Borçlanma Hakkından Kimler Yararlanabilir?

Borçlanma hakkından, yurtdışında çalışan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile yurtdışında hiçbir işte çalışmayan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev kadınları yararlanabilirler.

6- Borçlanma Kapsamında Olmayan Yurtdışı Süreleri Hangileridir?

Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı sürelerinin 3201 Sayılı Yasa’ya göre borçlandırılmasına 
imkan bulunmamaktadır.

7- Yurtdışında Geçen Sürelerin  Ne Kadarı Borçlanılabilir?

Yurtdışı hizmet borçlanması isteğe bağlıdır.  Vatandaşlarımız, sigortalılık/çalışma/ikamet (ev kadınları) sürelerinin tamamını, bir kısmını veya aylık bağlanmaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde bulunabilirler. Bu konudaki tercihlerinin, başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

Ayrıca, kısmi borçlanmalarda borçlanılmayan süreler, yeni bir başvuru ile borçlanılabileceği gibi, borçlanma başvuru tarihinden sonra yurtdışında geçen süreleri bulunanların da bu süreleri borçlanma hakkı bulunmaktadır.

8. Yurtdışı Süreleri Hangi Şartlarda Borçlandırılır?

Yurtdışı sürelerinin borçlanılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır.

Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.

Diğer bir deyiş ile, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı sigortalılık, işsizlik veya ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılmayacak ancak, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmayanların  

 borçlanma talepleri kabul edilmektedir.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından, yurtdışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Yasa’nın öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

9. Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Olan Avustralya’da 
Geçen Sürelerin Borçlandırılabilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir?

Avustralya'daki vatandaşlarımızın Avustralya’da geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerini Türkiye'de borçlanarak emekli olabilmeleri  
için bu süreleri T.C.Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine belgelendirmeleri ve bu belgeler karşılığında Ataşelikten imzalı ve mühürlü Yurtdışı Hizmet Belgesi
almaları gerekmektedir.


Yurtdışı Hizmet Belgesinin hazırlanması için gerekli evraklar:

Çalışma sürelerini gösteren/ispatlayan 
belgeler şunlardır:

* İşçi olarak çalışanlar için,

-             Ücret Bordroları (Pay/Wage Slips)

-             Grup Sertifikaları (Group Certificates)

-             Ödeme Belgesi (PAYG-Payment Summarry)

-             İşten ayrılırken verilen belge (Employment Separation Certificate)

-             Vergi Belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)

* Bağımsız olarak çalışanlar için,

-      İşyeri kayıt belgesi (certificate of registration)

-     Vergi belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)

Hizmet borçlanması yapmak isteyenlerin, çalışma sürelerini kapsayacak şekilde yukarıda sayılan belgelerden herhangi biri veya birkaçı, ve

* T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile birlikte,

* Centrelink'ten herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir yazıyla

* Çalışmadığı ve adına kayıtlı bir işyerinin bulunmadı beyan edilen muhtarlık görevi yapan resmi görevlilere onaylatılarak getirilen “Statutory Decleration” belgesi.

Başkonsolosluğumuzda  bulunan Ataşeliğimize başvurarak Yurtdışı Hizmet Belgesi alabilirler.

10- Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerin Borçlanılmasında Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir?

Medeni durumlarına bakılmaksızın, Avustralya'da ev kadını olanların bu sürelerini Türkiye'de borçlanarak emekli olabilmeleri  
için Avustralya’daki ikametlerini  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine belgelendirmeleri ve bu belge karşılığında T.C. Başkonsolosluğu Ataşelikten imzalı ve mühürlü Yurtdışı İkamet Belgesi

almaları gerekmektedir.

Yurtdışı Yurtdışı İkamet Belgesi hazırlanması için gerekli evraklar:

Ev kadınlarının:

Avustralya’daki ikamet sürelerini gösteren;

- "Department Of Immigration and Citizenship"'ten alacakları  Uluslararası Seyahat Kayıtları (International Movement Records); veya

-  İkamet Durum Belgesi

  (certificate of evidence of resident status) veya,

-  Pasaportlarındaki ilk geliş ve yurda dönüş tarihlerine göre düzenlenecek ikamet belgesini, ve

- T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ile birlikte,

- Centrelink'ten herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir yazıyla

- Çalışmadığı ve adına kayıtlı bir işyerinin bulunmadığı beyan edilen muhtarlık görevi yapan resmi görevlilere onaylatılarak getirilen “Statutory Decleration” belgesiyle birlikte başvurarak Ataşeliğimizden Yurtdışı İkamet Belgesi alabilirler.

11. Yurtdışı Sürelerinin Borçlandırılmasında “Yazılı İstekte Bulunmak” Şartı Nasıl Yerine Getirilir?

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan veya posta yolu ile Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesine verilmesi ile yerine getirilir. 


Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan “Yurtdışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.

12- Ödenecek Prim Borcu  Ne Kadardır?

8 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamaya göre; Yurtdışı Hizmet Borçlanması talebinde bulunanlar, 
prim hesabına esas olan günlük kazancı kendileri seçeceklerdir.

- Seçilecek günlük kazanç, başvuru tarihindeki asgari ücret ile bunun altı buçuk katı olan azami ücret arasında bir günlük kazanç olabilecektir.

- Başvuruyu alan Sosyal Güvenlik Kurumu, istek sahibinin seçtiği günlük ücretin %32 sini hesap ederek borçlanılacak gün sayısı ile çarpmak suretiyle ödenmesi gereken toplam prim borcunu hesaplayacaktır.

-  Toplam prim borcu istek sahibine Türk Lirası olarak bildirilecektir.

8.5.1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510

sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar

 

3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 sidir.

 

Buna göre, 2016 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

 

01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında;

Yurt dışı 1 günlük en az borçlanma miktarı 2016 Ocak- Aralık ayları arasında geçerli olacak, Asgari günlük ödeme miktarı 17,58 Azami günlük ödeme miktarı 114,19

 TL dir .

 Aylık Brüt kazanç alt sınır 1.647 TL, Aylık Brüt kazanç üst sınır 10.705,50TL dir . Bu rakam 01.01.2016-31.12.2016 arası  için geçerlidir.

Yurt dışı borçlanma nasıl hesaplanır.Yurt dışı borçlanması içinde bulunduğunuz döneme ait prime esas kazançlara göre yapılır .Yurt dışı borçlanması alt sınırı asgari ücretin  %32 sidir. Üst sınırı ise prime esas kazancın (asgari ücretin) 6,5 katının %32 sidir.


Bu durumda, Kuruma ödenecek borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıya başvuru sahibince seçilen kazancın %32’sinin borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpımı kadardır.

Başvuru tarihi, borçlanma talebine ilişkin dilekçenin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihtir. Ancak, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

13- Borçlanma Bedeli Alt ve Üst Sınır Tablosu

01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücretler dikkate alınarak belirlenen bir günlük prime esas kazanç ile borçlanma bedelinin alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

   Borçlanma Talep Tarihi
 

Bir Günlük Prime Esas Kazancın

 

Bir   Günlük Borçlanma Bedelinin

 

Alt Sınırı

 

Üst sınırı

 

Alt   Sınırı

 

Üst   sınırı

 

01.01.2016   - 31.12.2016

 

54.90 TL

 

356,85 TL

 

17,58   TL

 

114,19   TL

 

Kuruma ödenecek olan borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpımı kadardır.

 

14- Yurtdışı Sürelerinin Borçlandırılabilmesi İçin Hangi Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Başvurmak Gerekir?

Yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılmasında Türkiye’de 
son defa;

* Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi çalışması olanların, bu Kuruma,

* 506 sayılı Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların bu sandığa başvurmaları gerekir.

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların borçlanma işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca
sonuçlandırıldığından, bu durumdakilerin borçlanma talepleri de bu Kuruma yapılmalıdır.

Yurtdışı hizmet borçlanma başvurusu yazılı olarak, ilgilinin Türkiye’deki adresinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yapılır:

-             Türkiye’de son defa işçi veya kendi nam ve hesabına  
bağımsız olarak çalışmış olanlar,

-             Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar 
ve

-             Yurtdışında ev kadını olarak geçen ikamet sürelerini borçlanmak isteyen ev kadınlarının,

Borçlanacakları sürelere ait Yurtdışı Hizmet/İkamet  Belgelerini, 
talep dilekçesi ekinde Türkiye’de ikamet adresinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne vermeleri gerekir

15- Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılacak Borçlanma Başvuruları Bu Kurumun Hangi Birimince Alınmaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumunca sonuçlandırılacak olan borçlanmaların Kurumun hangi birimine yapılacağına dair genel kural, son defa Türkiye’de geçen çalışmaların sigortalılık haline göre belirlenmektedir.

Buna göre, Türkiye’de son defa 5510 sayılı Kanunun 4ncü maddesinin birinci fıkrasının ;

-       
(a) ve (b) bendi kapsamında (hizmet akdi veya kendi hesabına bağımsız) çalışması bulunanlarla hiç çalışması bulunmayanların, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine,

-       
(c) bendi kapsamında (devlet memuru) çalışması bulunanların, “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı – Milli Müdafaa Caddesi No.24 Bakanlıklar-Ankara adresine”

yazılı olarak başvurmaları gerekir.

Yurtdışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile ev kadınlığında geçen sürelerin borçlandırılması için hak sahiplerince yapılacak başvurular da, ölenin Türkiye’deki sigortalılık süresi dikkate alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun yukarıda açıklanan birimlerine yapılmalıdır.

16- Yurtdışında Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerin Borçlanılması İçin Hangi Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Başvurulmalıdır?

08.05.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanmasına ilişkin başvuruların, Türkiye’de çalışma varsa son defa çalışmanın geçtiği  

kuruluşa, yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması yönünde yasal düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre, yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanmak isteyenlerden Türkiye’de son defa Emekli Sandığına bağlı çalışması olanların SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına, 


506 sayılı Yasa’nın geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine bağlı çalışması olanların ilgili sandığa, Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların veya hiç çalışması bulunmayanların ise bu Kuruma başvurmaları gerekir.

17- Borçlanma  İçin 
Müracaat Süresi Var Mıdır?

Borçlanma için müracaat süresi 
yoktur.

Halen yurtdışında bulunanlar ve Türkiye’ye dönmüş olanlar istedikleri tarihte borçlanmak için müracaat edebilirler. 

18- Borçlanma Miktarının Ödenmesinde Bir Süre Var Mıdır?
08.05.2008 tarihinden sonra yapılan borçlanma başvurularında tahakkuk ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih, borcun tebliğ tarihidir.

Borcun yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılır. Üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktara isabet eden süre geçerli sayılır.

Borcun bir kısmını veya tamamını ödemeyenlerin, bu sürelerinin 3201 sayılı Yasa’ya göre değerlendirilmesi, yeniden yazılı başvuruda bulunmaları ve tahakkuk eden borç miktarını süresi içinde ödemeleri şartına bağlıdır.

Ancak başvurusu geçersiz sayılanlar daha sonra tekrar müracaat edebilirler.

Yurtdışında iken borçlanma isteğinde bulunanlar, Türk Lirası olarak hesaplanan prim borcunu, ödeme tarihindeki kur üzerinden döviz olarak ödeyeceklerdir. 

Türkiye’ye döndükten sonra borçlanma isteğinde bulunanlar hesaplanan prim borcunu Türk Lirası olarak ödeyeceklerdir.

19- 08.05.2008 Tarihinden Önce Yaptığı Başvuru ile Yurtdışında Geçen Sürelerine Ait Amerikan Doları Bazında Tahakkuk Ettirilen Borcun Ödenmesinde Bir Süre Var Mıdır?

 08.05.2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenler, borç tahakkuku yapılmış olanlar ve tahakkuk ettirilen borçlarının tamamını ödemeyenler borçlarını günlüğü 3.5 Amerikan Doları üzerinden ödeyebilirler.

Bu borçlanmaların ödenmesinde süre şartı bulunmadığından 08.05.2008 tarihinden sonra yapılan ödemeler geçerli sayılır.

20- Borçlanma Başvurusunda Bulunanlar Bundan Vaz Geçebilir Mi?

Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılar ile ölüm aylığı bağlanamayan hak sahiplerine başvuruları halinde ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Ancak borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar borçlanma talebinden vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

21- Borçlandırılan Süreler, Türkiye’deki Hangi Sigortalılık Statüsüne Göre Nasıl Değerlendirilir?

Yurtdışı borçlanmasına dair süreler, ilgilinin Türkiye’de sigortalılığı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılığı yoksa 5510 sayılı Yasa’nın 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalılığı bulunanların borçlanılan süreye ait gün sayısı, önceki prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenir.

22-Borçlanmak İçin Türkiye’ye Gitmek Şart Mıdır?

Gerek çalışma süresini,  gerek ev kadını olarak  geçen süreleri borçlanmak için  Türkiye’ye gitmek şart değildir.  Borçlanma işlemi, gerekli belgeleri yurtdışından posta ile göndermek suretiyle de yapılabilir.

Aylık başvurularında bizzat müracaat etme şartı kaldırılmıştır. Gerekli belgeler usulüne uygun doldurulup imzalandıktan sonra Kurumun ilgili ünitesine doğrudan başvuru yolu ile verilebileceği gibi, yurtiçi veya yurtdışından posta yolu ile de gönderilebilir.

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda aylık başvurusunda bulunan yurda dönmüş vatandaşlarımızın çalıştıkları işyerinden ayrıldıklarını, yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal digorta veya sosyal yardım ödeneği almadıklarını gösterir belgeyi temin etmelerinde karşılaştıkları zorluklar dikkate alınarak, sadece yurtdışından başvuruda bulunacak olanlar için güncel tarihli hizmet belgesinin
ibrazı istenmektedir.

Tahsis talep tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenen hizmet belgeleri güncel tarihli belge olarak kabul edilmektedir.

Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra aylık talebinde bulunanların ibraz edecekleri hizmet belgesinin ise güncel tarihli olmasında bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

 

 

 

23- Borçlandırılan Süreler, Türkiye’deki Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Değiştirir mi?

Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Yasa’nın 38nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere;

-Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

24- Türkiye’de Çalışma Yoksa, Sigortalılık Süresinin Başlangıcı Nasıl Belirlenir?

Türkiye’deki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının 
başlangıç tarihi, borçlarının tamamen ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir.

Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da, sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

Yurtdışında çalışmaya başlanılan veya ikamete başlanılan tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz.

25- Borçlandırılan Sürelere Göre Aylık Bağlanma Şartları Nelerdir?

Borçlanılan süreler, Türkiye’de  geçmiş sigortalılık/prim ödeme  süresi gibi değerlendirilir.  Bu süreler varsa, Türkiye’deki sigorta/prim ödeme süresine ilave edilir.    

Aylık bağlanabilmesi için,

-       
Yurda kesin dönülmüş*
 
olması,

-       
Tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek en az süre / gün karşılığı kadar ödeme yapılması,

-       
Mülga sosyal güvenlik yasalarının yürürlükteki hükümlerine veya 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre aylığa hak kazanılmış olması (506 sayılı SSK, 1479 sayılı Bağ-Kur ve 5434 sayılı Emekli Sandığı ve 5510 sayılı kanunlarda belirtilen 


sigortalılık/hizmet süresi, prim ödeme süresi ve yaş koşullarının 
tamamlanması)

-       
Kuruma yazılı başvuruda bulunulması

Şarttır.   

*Yukarıda belirtilen “kesin dönüş” ibaresi, aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almamaları durumunu ifade etmekte olup, mutlak ifadesi ile yurda giriş yaptıktan sonra bir daha yurtdışında yaşamamak anlamında kullanılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlerin aylıkları, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından başlar.

 

26- Aylık Bağlama Şartlarından Biri Olan “Kesin Dönüş” İbaresinin Tanımında Yer Alan “Sosyal Sigorta Ödeneği” ve “Sosyal Yardım Ödeneği” Hangi Anlamda Kullanılmaktadır?

“Kesin dönüş” tanımında geçen;
 • “Sosyal      sigorta ödeneği”
  ibaresi;      çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş kazası, meslek      hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik      gibi adlar altında yapılan ödenekleri,
 • “Sosyal      yardım ödeneği”
  ibaresi,      bulunulan ülke mevzuatı kapsamında, geçimlerini sağlayacak şekilde hiçbir      gelirleri olmayan veya mevcut gelirleriyle geçimlerini sağlamakta güçlük      çeken kişilerin asgari geçim düzeyi ile sınırlı  


  olmak üzere geçimlerinin sağlanması      amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve      süresine göre ödenen ikamet şartına bağlı nakdi yardımları
 • İfade etmektedir.

  Aylığa hak kazanılmasına engel teşkil eden her iki ödeneğin ortak özelliği, ikamete dayalı olmasıdır. Diğer bir ifade ile, ilgilinin ikametini Türkiye’ye nakletmesi ile kesilen ödenekler, 3201 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, ikamet şartına bağlı olmayan bu nitelikteki sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alanlara diğer şartlarla aylık bağlanabilmektedir.

  27- Borçlanılan Sürelere Göre Aylığa Hak Kazananlara Hangi Belgelerin İbrazı Halinde Aylık Bağlanır?

  Borçlanılan yurtdışı sürelerine göre;
  • Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı      bağlanabilmesi için;

  -       
   “Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi”

  -       
   “3201 sayılı Yasa’ya Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”

  -       
  yurtdışında çalıştıkları işyerinden ayrıldığını gösterir belge

  -       
  varsa ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneğinin sona erdiğini veya almadığını gösterir belge

  ibraz edilmesi zorunludur.
  • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

  -       
  “Tahsis Talep, Beyan ve Taahhüt Belgesi”

  -       
  Aylık bağlanacak olan hak sahibinin durumuna uygun olan belgelerin (öğrenci belgesi, kazanç belgesi, sağlık kurulu raporu, vb.)

  İbraz edilmesi zorunludur.

  Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile 3201 sayılı Yasaya göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi örnekleri www.sgk.gov.tr

  internet adresinde bulunan “Yurtdışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.

  28- Yurtdışı Borçlanma Yoluyla Bağlanan Aylıklar Hangi Hallerde Kesilir?

  Yurtdışında sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığına hak kazananların bu aylıkları;

  -       
  Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 


  29- Aylık Talep Tarihinde ve Aylık Alma Sürelerinde Türk Vatandaşı Olma Şartı Var Mıdır?

  08.05.2008 tarihinden sonra 3201 sayılı Yasa’dan yararlanmak suretiyle aylık bağlanması için yapılacak başvuru tarihi itibariyle veya aylık alma süresince Türk vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

  Türk vatandaşlığını kaybettiklerinden dolayı eski Yönetmelik hükümlerine göre aylıkları bağlanmayan veya aylığı bağlandıktan sonra Türk vatandaşlığını kaybetmesi nedeniyle aylıkları durdurulan veya kesilenlerin 08.05.2008 tarihinden sonra yaptıkları veya yapacakları tahsis başvurularına göre aylıkları, yazılı başvurularını izleyen aybaşından itibaren bağlanır.

  30- Yurtdışında Çalışılan Süreleri Borçlanarak Aylık Bağlanması Halinde, Türkiye’de Yaşayacağını Beyan Etmesine Rağmen Yurtdışına Çıkanlar Bu Durumlarını Kuruma Nasıl Bildirecekler?

  Borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri “3201 sayılı Yasaya Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi” ile birlikte söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kuruma vermek zorundadırlar.

  Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde, yukarıda belirtilen belgeleri süre içinde Kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar durdurulur.

  Bu şekilde aylıkları durdurulanların Kuruma ibraz edecekleri belgelerden veya Kurumca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurtdışında;

  -       
  Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

  -       
  Çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları çalışmaya başladıkları tarihten geçerli olmak üzere kesilir, yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, 5510 sayılı Yasa’nın 96ncı maddesi hükümlerine göre geri alınır.

   

  31- Borçlanılan Yurtdışı Süreleri Dikkate Alınarak Malullük, Yaşlılık Ve Emekli Aylığı Bağlananlar Hakkında Kurumca Yürütülecek Olan Yoklama İşlemleri Hangileridir?

  Borçlandıkları Süreler Dikkate Alınarak Malullük, Yaşlılık Ve Emekli Aylığı Bağlananların Aylık Alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Kurumca, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabilir.

  Kurum, Yasaya göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, her yıl (kimi zaman daha sık aralıklarla) Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak kayıtlarla tespit eder. Söz konusu uygulamanın kapsamı, şekli ve diğer usul ve esasları Kurum ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle belirlenir.

  32-Yoklama Belgeleri Nasıl Temin Edilir?

  Avustralya’daki çalışma/ikamet sürelerini borçlanarak Türkiye’den aylık aldığı halde yıl içinde Avustralya’da 6 aydan fazla kalanlar, Avustralya’da çalışmadıklarını ve ikamete bağlı herhangi bir sosyal   

  güvenlik ödemesi almadıklarını gösteren belgeleri Centrelink’ten temin ederek Başkonsolosluğumuzda bulunan Ataşeliğimizden tasdik ettirecek ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına elden (yada posta ile) vereceklerdir.

   33- Kesilen Aylıklar Hangi Durumda Yeniden Bağlanır?

  Aylığı kesilenlerden yurtiçinde veya yurtdışında çalışması sona erenlerin veya yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alanlardan bu ödenek ve yardımları sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır.

  Aylıkları tekrar ödenmeye başlananların, yurtdışında çalışmış olmaları halinde, kesildiği tarihteki aylığı, ikinci fıkrada belritilen aylığın başlangıç tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki artış hükümlerine göre yükseltilerek yeniden bağlanır.

  Aylığın kesildiği tarihten sonra yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin yeniden aylık bağlanmasında değerlendirilmesi, bu sürelerin 3201 sayılı Yasaya göre borçlanılmasına bağlıdır.

  34- Askerlik Hizmetinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi İçin Borçlanma Nasıl Yapılır?

  Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir.

  Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 32sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.

  Askerlik borçlanmasının tamamı veya bir kısmı sigortalının veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutarın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. Altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

  Askerlik için borçlandırılan sürenin karşılığı gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürenin sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreleri kapsaması halinde sigortalılık başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Askerlik borçlanması emeklilik aşamasında yapılabilir.

  35- Askerlik Borçlanması Yaparak Türkiye’de Sigorta Başlangıcı Yapılabilir mi?

  Türkiye’de hiç sigortası bulunmayanlar için askerlik borçlanması Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak sayılmaz. Ödenmiş prim günlerindeki eksik günü tamamlamada kullanılır, askerlik


  süresi borçlanılan gün sayısı kadar sigortalılık süresini arttırır.

  36- Türkiye’den Emeklilik Koşulları nelerdir?

  Bir sigortalının emekli aylığı talebinde bulunabilmesi için;

  sigortalılık/hizmet süresi, prim ödeme süresi ve yaş koşullarını aynı anda yerine getirmesi gerekir.

  a) Sigortalılık Süresi

  Sigortalılık Süresi; kadınlar için 20, erkekler için 25 yıldır.

  Sigortalılık süresinin hesabında sigortalılığın başlangıç tarihi esas alınır.

  Sigortalılığın Başlangıcı:Türkiye’de çalıştırılanlar işe alınmalarıyla birlikte sigortalı olurlar. Dolayısıyla çalıştırılanların sigorta başlangıç tarihi işe başlama tarihidir.Yurtdışındaki sürelerini borçlanmak suretiyle sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri    tarihten, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihtir.

  b) Prim Ödeme Süresi

  Türkiye’de sigortalı olanlar çalıştıkları her ay için prim öderler. Prim ödeme süresi, sigortaya giriş tarihine göre değişmektedir.

  c) Yaş

  Emekli olmak için tamamlanması gereken yaş, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

  Aşağıdaki tablolarda SSK , BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olarak erkek ve kadınlar için ayrı ayrı emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme süresi verilmektedir.

  1) SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EMEKLİLİK ŞARTLARI

  ERKEK SSK’LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

  (Tabloda belirtilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir)   A) 08.09.1999 GÜNÜNDEN ÖNCE İŞE GİRMİŞ (
  SİGORTALI OLMUŞ
  ) OLANLARIN DURUMU:  

   

  1.ŞART

   

  2.ŞART

   

  3.ŞART

   

  İşe Başlama Tarihi

   

  Tamamlaması Gereken   Gün

   

  Tamamlaması Gereken   Yaş

   

  Tamamlaması Gereken   Prim

   

  08.09.1976  ve daha öncesi

   

  25

   

  Yok

   

  5000

   

  09.09.1976-23.05.1979 arasında

   

  25

   

  44

   

  5000

   

  24.05.1979-23.11.1980 arasında

   

  25

   

  45

   

  5000

   

  24.11.1980-23.05.1982 arasında

   

  25

   

  46

   

  5075

   

  24.05.1982-23.11.1983 arasında

   

  25

   

  47

   

  5150

   

  24.11.1983-23.05.1985 arasında

   

  25

   

  48

   

  5225

   

  24.05.1985-23.11.1986 arasında

   

  25

   

  49

   

  5300

   

  24.11.1986-23.05.1988 arasında

   

  25

   

  50

   

  5375

   

  24.05.1988-23.11.1989 arsında

   

  25

   

  51

   

  5450

   

  24.11.1989-23.05.1991 arasında

   

  25

   

  52

   

  5525

   

  24.05.1991-23.11.1992 arasında

   

  25

   

  53

   

  5600

   

  24.11.1992-23.05.1994 arasında

   

  25

   

  54

   

  5675

   

  24.05.1994-23.11.1995 arasında

   

  25

   

  55

   

  5750

   

  24.11.1995-23.05.1997 arasında

   

  25

   

  56

   

  5825

   

  24.05.1997-23.11.1998 arasında

   

  25

   

  57

   

  5900

   

  24.11.1998-08.09.1999 arasında

   

  25

   

  58

   

  5975

   

  09.09.1999-30.04.2008 arasında

   

  -

   

  60

   

  7000

   

     

  B) 08.09.1999 İLE 30.04.2008 GÜNÜ İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLAN ERKEKLERİN DURUMU:
   

  a-Normal Emeklilik Şartları:

  08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.  Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır.  7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir. 

  b-Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları:
   

  60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.

  C) 01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:
   

  a-Normal Emeklilik Şartları:

  7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

  1)-     01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

  2)-     01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

  3)-     01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

  4)-     01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

  5)-     01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

  6)-     01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

  .smeklicom


  b-Erkeklerin SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
   

   

  İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur. 

  Diğerleri İse: 

  1)-     01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64

  2)-     01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır.  Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

   

     
  KADIN SSK’LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI: 

  (Tabloda belirtilen 3 şartın da yerine getirilmesi gerekmektedir)
   

  1.ŞART

   

  2.ŞART

   

  3.ŞART

   

  İşe Başlama Tarihi

   

  Tamamlaması Gereken   Gün

   

  Tamamlaması Gereken   Yaş

   

  Tamamlaması Gereken   Prim

   

  01.04.1981 öncesi ise

   

  20

   

  Yok

   

  5000

   

  01.04.1981-08.09.1981 arasında

   

  20

   

  38

   

  5000

   

  09.09.1981-23.05.1984 arasında

   

  20

   

  40

   

  5000

   

  24.05.1984-23.05.1985 arasında

   

  20

   

  41

   

  5000

   

  24.05.1985-23.05.1986 arasında

   

  20

   

  42

   

  5075

   

  24.05.1986-23.05.1987 arasında

   

  20

   

  43

   

  5150

   

  24.05.1987-23.05.1988 arasında

   

  20

   

  44

   

  5225

   

  24.05.1988-23.05.1989 arasında

   

  20

   

  45

   

  5300

   

  24.05.1989-23.05.1991 arasında

   

  20

   

  46

   

  5375

   

  24.05.1990-23.05.1991 arasında

   

  20

   

  47

   

  5450

   

  24.05.1991-23.05.1992 arasında

   

  20

   

  48

   

  5525

   

  24.05.1992-23.05.1993 arasında

   

  20

   

  49

   

  5600

   

  24.05.1993-23.05.1994 arasında

   

  20

   

  50

   

  5675

   

  24.05.1994-23.05.1995 arasında

   

  20

   

  51

   

  5750

   

  24.05.1995-23.05.1996 arasında

   

  20

   

  52

   

  5825

   

  24.05.1996-23.05.1997 arasında

   

  20

   

  53

   

  5900

   

  24.05.1997-23.05.1998 arasında

   

  20

   

  54

   

  5975

   

  24.05.1998-23.05.1999 arasında

   

  20

   

  55

   

  5975

   

  24.05.1999-08.09.1999 arasında

   

  20

   

  56

   

  5975

   

      
  B) 08.09.1999 İLE 30.04.2008 GÜNÜ İŞE GİRMİŞ (SİGORTALI OLMUŞ) OLAN KADINLARIN  DURUMU:

   a-Normal Emeklilik Şartlar:

  08.09.1999 günü ve sonrası işe giren kadınlar  emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.  Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır.  7000 günü doldurmak ve 58 yaşını tamamlayıp 59 yaşından gün alması gerekir.

  b-Kadınların  SSK’dan 4500 gün ile emeklilik şartları:

  58 yaşını doldurmuş olması , 20 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir. 

  C-01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN KADINLARIN  EMEKLİLİK ŞARTLARI:
   

  a-Normal Emeklilik Şartları:
   7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 58 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

  1)-     01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 59 yaş

  2)-     01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 60 yaş

  3)-     01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

  4)-     01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

  5)-     01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

  6)-     01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

  7)-     01.01.2048  Tarihinden itibaren ise 65 yaş 

  b-Kadınların  SSK’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
   

  İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

  Buna göre;

   5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar  61 yaşında emekli olur. Diğerleri İse: 

  1)-     01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

  2)-     01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında  5400 günü tamamlayan kadın  63

  3)-     01.01.2040 ila 31.12. 2039 tarihleri arasında  5400 günü tamamlayan kadın  64

  4)-     01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaş   

   

   2) BAĞ-KUR (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) EMEKLİLİK ŞARTLARI

   

  ERKEK BAĞ-KUR’LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
  -01.10.1999 tarihi itibari ile 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi 9000 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar.

    

   

  25 yılı tamamlamasına   kalan süre

   

  Prim Ödemeleri Gereken   Süre

   

  Emekli Olacakları Yaş

   

  Erkek

   

  Erkek

   

  2 yıl ve daha az

   

  25

   

  44

   

  2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az

   

  25

   

  45

   

  3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az

   

  25

   

  46

   

  5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az

   

  25

   

  47

   

  6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az

   

  25

   

  48

   

  8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az

   

  25

   

  49

   

  9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az

   

  25

   

  50

   

  11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az

   

  25

   

  51

   

  12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az

   

  25

   

  52

   

  14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az

   

  25

   

  53

   

  15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az

   

  25

   

  54

   

  17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az

   

  25

   

  55

   

  18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az

   

  25

   

  56

   

  20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az

   

  25

   

  57

   

  21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

   

  25

   

  58

   

  22 yıldan fazla

   

  25

   

  60

   

     

   

   

   

  Erkeklerin Bağkur’dan 5400 gün ile emeklilik şartları: 

  01.10.1999 tarihi itibari ile 23 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ ‘a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır.

   

  Prim Ödemeleri Gereken   Süre

   

  Emekli Olacakları Yaş

   

  Erkek

   

  Erkek

   

  2 yıl ve daha az

   

  15

   

  55

   

  2 yıldan fazla -6 yıl ve daha az

   

  15

   

  56

   

  6 yıldan fazla -10 yıl ve daha az

   

  15

   

  57

   

  10 yıldan fazla

   

  15

   

  58

   

    

  Erkeklerin Bağkur’dan normal emeklilik şartları:


  1. .                  01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 61 yaş


  2. 3.                  01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 63 yaş

     
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KADIN BAĞ-KUR’LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

   

  -01.10.1999 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi 7200 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar.

      

   

  Prim Ödemeleri Gereken   Süre

   

  Emekli Olacakları Yaş

   

  Kadın

   

  Kadın

   

  2 yıl veya  daha az

   

  20

   

  40

   

  2 yıldan fazla 3 yıldan daha az

   

  20

   

  41

   

  3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az

   

  20

   

  42

   

  4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az

   

  20

   

  43

   

  5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az

   

  20

   

  44

   

  6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az

   

  20

   

  45

   

  7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az

   

  20

   

  46

   

  8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az

   

  20

   

  47

   

  9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az

   

  20

   

  48

   

  10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az

   

  20

   

  49

   

  11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az

   

  20

   

  50

   

  12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az

   

  20

   

  51

   

  13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az

   

  20

   

  52

   

  14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az

   

  20

   

  53

   

  15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az

   

  20

   

  54

   

  16 yıldan fazla-17 yıl

   

  20

   

  55

   

  17 yıldan fazla

   

  20

   

  58

   

     
   

   

   

  Kadınların Bağkur’dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
  01.10.1999 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ ‘a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır.

   

  Prim Ödemeleri Gereken   Süre

   

  Emekli Olacakları Yaş

   

  Bayan

   

  Bayan

   

  2 yıl ve daha az

   

  15

   

  50

   

  2 yıldan fazla -4 yıl ve daha az

   

  15

   

  51

   

  4 yıldan fazla -6 yıl ve daha az

   

  15

   

  52

   

  6 yıldan fazla -8 yıl ve daha az

   

  15

   

  53

   

  8 yıldan fazla -10 yıl ve daha az

   

  15

   

  54

   

  10 yıldan fazla

   

  15

   

  56

   

    
  Kadınların Bağkur’dan normal emeklilik şartları:  

  1.

                   
  01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 59 yaş


  2.                  01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 60 yaş


  3.                  01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 61 yaş


  4.                  01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 62 yaş


  5.                  01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 63 yaş


  6.                  01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan 64 yaş


  7.                  01.01.2048 tarihinden itibaren ise 65 yaş  

   

   

  3) MEMURLAR ( KAMU GÖREVLİLERİ) İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI : 
   

  ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI :

    

  Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

    

  08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

    

  Erkek iştirakcilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

  Ayrıca; emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkeklere 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

    

  Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir.25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.


    

   

  Kesenek Ödemeleri Gereken Süre   (1.Şart)

   

  Tamamlamaları Gereken Yaş
     (2.Şart)

   

  2 yıl ve daha az

   

  25

   

  44

   

  2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve   daha az

   

  25

   

  45

   

  3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve   daha az

   

  25

   

  46

   

  5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve   daha az

   

  25

   

  47

   

  6 yıl 6 aydan fazla -  8   yıl ve daha az

   

  25

   

  48

   

  8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve   daha az

   

  25

   

  49

   

  9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve   daha az

   

  25

   

  50

   

  11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay   ve daha az

   

  25

   

  51

   

  12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve   daha az

   

  25

   

  52

   

  14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay   ve daha az

   

  25

   

  53

   

  15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl   ve daha az

   

  25

   

  54

   

  17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay   ve daha az

   

  25

   

  55

   

  16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl   ve daha az

   

  25

   

  56

   

  20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay   ve daha az

   

  25

   

  57

   

  21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl

   

  25

   

  58

   

  22 yıldan fazla

   

  25

   

  60

   

   

   

   

   

  Erkek Memurların Yaşlılıktan Emeklilikleri:

    

  08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakcisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi(61 yaşını tamamlamaları)  nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında)  resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.   

  08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş ERKEK memurların emekliliği:

   

  a. Normal Emeklilik Şartları:

   

  08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

   

   b. Erkeklerin yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları:

   

  08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin kısmı emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   

  c. 01.05.2008 gününden sonra işe giren erkekler için emeklilik şartları:

   

  İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş erkeklerden 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır.  

  Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları / tamamlayacakları zamana göre belli olur.

   

  9000  gün sayısını doldurduğu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır:

   

  9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler için 60 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.

   

   
  1.       
   1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 61

   
  1.       
   1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 62

   
  1.       
   1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 63

   
  1.       
   1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 64

   
  1.       
   1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 65

   
  1.       
   1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 65

   

   

   

   

   

  KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI  

  Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

   

  08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

    

  Kadın iştirakcilerden 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

    

  Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memur   38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

   

   Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen kadınlar ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.


    

   

  Kesenek Ödemeleri Gereken Süre   (1.Şart)

   

  Tamamlamaları Gereken Yaş
     (2.Şart)

   

  2 yıl ve daha az

   

  20

   

  40

   

  2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha   az

   

  20

   

  41

   

  3  yıldan fazla – 4 yıl ve   daha az

   

  20

   

  42

   

  4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha   az

   

  20

   

  43

   

  5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha   az

   

  20

   

  44

   

  6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha   az

   

  20

   

  45

   

  7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha   az

   

  20

   

  46

   

  8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha   az

   

  20

   

  47

   

  9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha   az

   

  20

   

  48

   

  10  yıldan fazla – 11 yıl   ve daha az

   

  20

   

  49

   

  11 yıldan fazla – 12 yıl ve   daha az

   

  20

   

  50

   

  12 yıldan fazla – 13 yıl ve   daha az

   

  20

   

  51

   

  13 yıldan fazla – 14 yıl ve   daha az

   

  20

   

  52

   

  14 yıldan fazla – 15 yıl ve   daha az

   

  20

   

  53

   

  15 yıldan fazla –16 yıl ve daha   az

   

  20

   

  54

   

  16  yıldan fazla – 17 yıl   ve daha az

   

  20

   

  55

   

  17 yıldanfazla

   

  20

   

  58

   

     

  Kadın Memurların Yaşlılıktan Emeklilikleri:  

  08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakcisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi(61 yaşını tamamlamaları)  nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında)  resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.   p://www.sskemekli.com/

  08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş KADIN memurların emekliliği:

   

  a. Normal Emeklilik Şartları:

   

  08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur kadınların emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

   

  b. Kadınların yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları:

   

  08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur kadınların kısmı emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

   

  c. 01.05.2008 gününden sonra işe giren kadınler için emeklilik şartları:

   

  İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş kadınlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları / tamamlayacakları zamana göre belli olur.  9000 gün sayısını doldurdu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır:

   9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınler için 58 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.

    

  1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 59

   

  1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 60

   

  1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 61

   

  1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 62

   

  1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 63

   

  1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 64

   

  1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın için yaş 65

  ENGELLİLERİN EMEKLİLİK HAKKI

  Yüzde 40’dan fazla rapora sahip engelliler erken emekli olurlar

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu Kanun ve bu Kanun’un ortadan kaldırdığı 506 sayılı Sosyal  Sigortalar Kanunu gereğince özürlüler gerek çalışarak ve gerekse isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler.

   A-Yeni Kanunla gelen engelli emekliliği

  5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi 1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi bu Kanun’un getirdiği özürlü emekliliği hükümleri, 01.10.2008 gününden sonra ilk defa işe girecek olanlar için geçerlidir.

   Yeni düzenlemeye göre;

  1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

  2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

  b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

  prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için geçerli olup, Kanun’un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir.

   

   

   

  Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

   

  %60 ve daha çok olanlar

   

  %50 – %59 arası olanlar

   

  %40 - %49 arası olanlar

   

  01.10.2008 – 31.12.2008

   

  15 yıl, 3 bin 700 gün

   

  16 yıl, 3 bin 700 gün

   

  18 yıl, 4 bin 100 gün

   

  01.01.2009 – 31.12.2009

   

  15 yıl, 3 bin 800 gün

   

  16 yıl, 3 bin 800 gün

   

  18 yıl, 4 bin 200 gün

   

  01.01.2010 – 31.12.2010

   

  15 yıl, 3 bin 900 gün

   

  16 yıl, 3 bin 900 gün

   

  18 yıl, 4 bin 300 gün

   

  01.01.2011 – 31.12.2011

   

  15 yıl, 3 bin 960 gün

   

  16 yıl, 4 bin gün

   

  18 yıl, 4 bin 400 gün

   

  01.01.2012 – 31.12.2012

   

  15 yıl, 3 bin 960 gün

   

  16 yıl, 4 bin 100 gün

   

  18 yıl, 4 bin 500 gün

   

  01.01.2013 – 31.12.2013

   

  15 yıl, 3 bin 960 gün

   

  16 yıl, 4 bin 200 gün

   

  18 yıl, 4 bin 600 gün

   

  01.01.2014 – 31.12.2014

   

  15 yıl, 3 bin 960 gün

   

  16 yıl, 4 bin 300 gün

   

  18 yıl, 4 bin 680 gün

   

  01.01.2015’den sonra

   

  15 yıl, 3 bin 960 gün

   

  16 yıl, 4 bin 320 gün

   

  18 yıl, 4 bin 680 gün

   

   B- 01.10.2008 gününden önce işe girmiş eski SSK’lılarda geçiş süreci

  Kanun’un geçici 10 uncu maddesine göre;

  1-01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.  

   2-01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri tarihler dikkate alınmalıdır.

   

   

  Sigortalılık Başlangıcı

   

  I. Derece
   

  (Yüzde 80 +)

   

  II. Derece
   

  (Yüzde 60-79)

   

  III. Derece
   

  (Yüzde 40-59)

   

  05.08.1991 ve daha önce

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  06.08.1991-05.08.1994 arasında

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  15 yıl, 8 ay-3680 gün

   

  16 yıl, 3760 gün

   

  06.08.1994-05.08.1997 arasında

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  16 yıl, 4 ay-3760 gün

   

  17 yıl, 3920 gün

   

  06.08.1997-05.08.2000 arasında

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  17 yıl, 3840 gün

   

  18 yıl, 4080 gün

   

  06.08.2000-05.08.2003 arasında

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  17 yıl, 8 ay-3920

   

  19 yıl, 4240 gün

   

  05.08.2003-30.09.2008 arasında

   

  15 yıl- 3600 gün

   

  18 yıl-4000 gün

   

  20 yıl-4400 gün

   

   C- 01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci

  Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile;

  1-5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

   2-Doğuştan özürlü olup da ellerinde rapor olmayanlar

  5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.10.2008 gününden) önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.

   3-Sonradan özürlü olanlar

  Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

  gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

   D-Bağ-Kur’lu özürlülerin erken emekliliği

  Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından özürlü-engelli olduğu için SSK’lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar,  çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler.

   

   

  %60 ve daha çok olanlar

   

  %50 – %59 arası olanlar

   

  %40-%49 arası olanlar

   

  15 yıl, 3 bin 960 gün

   

  16 yıl, 4 bin 320 gün

   

  18 yıl, 4 bin 680 gün

   

   

   

  Yukarıdaki konularda daha fazla bilgi, aşağıda iletişim bilgileri verilen  Ataşeliğimizden veya Türkiye’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanlığımız ile ilgili Kurumlardan bilgi alınabilir.

  İsmail BERK

  Mahalli Katip

   

   

  T.C. Melburn Başkonsolosluğu

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği

  8/24 Albert Road (PO Box.323)

  South Melbourne VIC 3205

  Tel:03 9696 6066

  E-posta  : melburn@csgb.gov.tr

   

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  İnönü Bulvarı No.42 Emek 06100 ANKARA

  Tel:+90 312 296 60 00, Faks:+90 312 215 23 12,

   Web sayfası: www.csgb.gov.tr  ,    
  www.diyih.gov.tr

   

  T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

  Web sayfası: www.sgk.gov.tr

  Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

   

  SGK Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı

  Mithatpaşa Cad. No.7 Sıhhıye 06437, ANKARA

  Tel   :+90 312  458 72 08, 458 77 98

  Faks:+90 312  435 32 14


  İlgili Dosyalar :

  - Altın rehber Bilgi 2016 Yılı.pdf