Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

AVUSTRALYA'YA GÖÇMEN OLARAK GELMEK İSTEYENLERDE ARANAN NİTELİKLER VE BAŞVURU KONUSUNDA MELBURN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA, 26.03.2014

AVUSTRALYA’YA GÖÇMEN OLARAK  GELMEK İSTEYENLERDE ARANAN NİTELİKLER VE BAŞVURU KONUSUNDA
MELBURN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ
TARAFINDAN  HAZIRLANAN
AÇIKLAMA


      GİRİŞ
     
       Avustralya’nın Göçmen Alım Politikası
     
      Avustralya bir göçmen ülkesidir. Nüfus artış hızı yavaş (%1.3) ve yaşlıların aktif nüfus içindeki oranı giderek arttığından, işgücü açığını yerel kaynaklardan karşılamayan Avustralya’da genç işgücüne olan gereksinim her geçen yıl daha da artmaktadır.
     
      Avustralya bir plan çerçevesinde  her yıl 150 bin civarında göçmen almaktadır. 2008-2009 mali yıl döneminde toplam 190.300 göçmen alınması planlanmış olup, bunun 133.500’ü nitelikli göçmen, 56.500’ü aile birleştirme ve diğer kısmı  insani nedenlerle alınacak  göçmenlerden oluşmaktadır.
     
      Göçmen alımı programı, Avustralya ekonomisine katkı verebilecek nitelikli göçmenleri hedef almaktadır. Bu program çerçevesinde ülkeye alınacak göçmenlerin 18-45 yaş arası genç, mesleğinde iş deneyimi ve yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları istenmektedir.
     
      Göçmen alım programı; nitelikli göçmen alımı ve aile birleştirmesi yoluyla göçmen alımı olmak üzere iki kola ayrılmaktadır.
     
      Nitelikli göçmen alımı  serbest başvuru (skilled independent) ve davet (sponsored) yoluyla yapılmaktadır.  Davet yoluyla alınacaklar bir işveren, eyalet bölge yönetimi veya Avustralya’daki bir yakını tarafından davet edilirler.
     
      Aile birleştirmesi programı (family stream) çerçevesinde  alınacak olanlar, Avustralya’daki yakınları ile aile bağları dikkate alınarak seçilmektedirler.
     
      Aşağıda verilen bilgiler, Avustralya’ya nitelikli  göçmen olarak gelmek için başvuruda bulunacaklara yönelik ve bir rehber olması amacıyla,  Melburn Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği tarafından hazırlanmıştır.
     
      Bu açıklama müracaat için gereken tüm bilgi ve işlemleri kapsamaz. Başvuracak adayların daha ayrıntılı bilgi için referans verilen web sayfalarını ziyaret etmeleri önerilir.
     
I- SERBEST BAŞVURU YOLUYLA GÖÇMEN ALIMI (General Skilled Migration) 

      1. Nitelikli Göçmen Olarak Nasıl Gelinir?
     
      Genel nitelikli göçmen alım programı çerçevesinde gelmek isteyenler Daimi (Permanent) ve 1.5-3 yıllık Geçici (Provisional/Temporary) vize ile Avustralya’ya gelebilmektedirler. Geçici vize ile gelenlerin ikamet durumu,  bu süre sonunda daimi ikamete dönüşebilmektedir.
      Gerek serbest başvuru gerek davet üzerine yapılan göçmen başvurularında adaylardan aşağıdaki niteliklere sahip olmaları istenir.
     
   2. Nitelikli Göçmen Adaylarında Aranan Koşullar Nelerdir?
      
      Serbest başvuru ve davet yoluyla nitelikli göçmen alımı yaş,  İngilizce, mesleki deneyim vb. koşulları taşıyan ve Nitelikli Meslekler Listesinde (Form 1121i-Skilled Occupation List/SOL, Employer Nomination Scheme Occupation List/ENSOL) yer alan mesleklerden herhangi birinde çalışan veya tecrübesi olanlar arasından seçilerek yapılmaktadır.

      Nitelikli göçmen olarak başvuracakların aşağıda sıralanan genel koşulları taşımaları gerekir.
- Yaş: Başvuru tarinde 45 yaşın altında olmak
- İngilizce: Avustralya’da bir meslekte çalışabilmek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmak gerekir. Nitelikli göçmen olarak başvuracak adayların yeterli (competent) veya mesleki (vocational) İngilizceye sahip olmaları istenir. Bazı iş ve mesleklerde daha üst düzeyde İnglizce bilgisi istenebilir. Başvuru sırasında İngilizce düzeyini kanıtlayan belgenin ibrazı gerekir.
- Mesleki Nitelikler: Başvuru sahiplerinin aday oldukları meslekte en az üniversite mezunu veya Avustralya’da denkliği kabul edilen yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir.
- Belli bir iş/meslek için başvuru yapılmalıdır: Başvuru sırasında adayın aldığı eğitim ve niteliklerine uygun belli bir iş/meslek seçilerek müracaat edilmelidir. Seçilen iş/meslek, Nitelikli Meslekler Listesinde  yer alan mesleklerden biri olmak zorundadır. Eğer mesleğiniz bu listede  yer almıyorsa müracaat edilmemelidir.
- İş Deneyimi: Aday olduğunuz iş/meslekte son 24 ay içinde en az 12 ay ücretli olarak fiilen çalıştığınızı kanıtlamanız istenir.
- Yetenek Değerlendirmesi: Başvuru yapmadan önce niteliklerinizin aday olduğunuz iş/mesleğe uygun olup olmadığının  Değerlendirme Kurulu (Assessing Authority)  tarafından tespit edilmesi gerekir.

      Değerlendirme Kurulları,  işbulma büroları değildirler, sadece yetkili oldukları mesleklerde adayların niteliklerinin o meslek için  yeterli olup olmadığını tespite yetkilidirler.
     
      Eğer aday olduğunuz meslek, herhangi bir meslek örgütüne kayıtlı (mimar, mühendis gibi) yada sertifika sahibi olmayı zorunlu kılıyorsa bunu da kanıtlamanız istenir.
      Yukarıda sayılan nitelikleri taşımayanların nitelikli göçmen olarak başvurmaları uygun değildir.

      Adaylarda aranan İngilizce yeterlik seviyesi, 1 Eylül 2007’den itibaren yükseltilmiştir. Bu tarihten sonra başvuranlardan, Uluslararası Ingilizce Test Sistemi (International English Language Testing System-IELTS) sınavında 5 ve daha üzeri not almaları istenmektedir. Bazı mesleklerde daha yüksek puan aranmakta olup işveren davetli (Employer sponsored) geçici çalışma vizesi (457 vize alt grubu) başvurularında 4.5 puan yeterli olmaktadır.
     
      3. Nitelikli Elemana İhtiyaç Duyulan Meslekler Hangileridir?
     
      Hangi mesleklerde göçmen alınacağı Nitelikli Meslekler Listesinde (Skilled Ocupation List-SOL)  yer almaktadır. Yöneticiler (proje yöneticileri, mali, insan kaynakları, planlama, IT vb. alanlarında yöneticiler), Profesyonel Meslekler (mimar, mühendis, kimyager, pratisyen hekim, dişçi, ekonomist vb.), Yardımcı meslekler (teknisyen, laborant, tesisatcı vb.), Diğer meslek/sanat erbabı/işçiler (oto elektrikçisi, duvarcı, marangoz, ahcı vb.) olmak üzere başlıca dört ana grup altında toplanmıştır.
     
      Göçmen adaylarının  nitelikli meslekler listesinde yer alan mesleklerden birine  sahip olması gerekir. Başvuru sırasında adayın sahip olduğu meslekte aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin o meslekle ilgili Değerlendirme Kurulu (Assesing Authority) tarafından tespit edildiğinin kanıtlaması istenir.
     
      Söz konusu listede, bazı meslekler eklenip bazıları çıkarılmak  suretiyle sık sık değişiklikler yapılmakta olduğundan, adayların kendi mesleklerinin başvuru tarihinde listede yer alıp almadığına dikkat etmeleri gerekir.
     
      Kısaca özetlenen mesleklerin geniş bir listesi ve meslekler itibariyle yetkili olan Değerlendirme Kurulları ve bu Kurulların adreslerine ilşkin güncel bilgiler (www.immi.gov.au/skilled) internet sitesinden temin edilebilir.
     
4. Nitelikli Göçmenler  İçin Vize Grup ve Alt Grupları?
      Avustralya’ya nitelikli göçmen olarak gelebilme koşullarına sahip olanların daha sonra durumlarına uyan vize grubunu seçmeleri gerekir. Avustralya’nın ülkeye girişte aradığı vize uygulaması, başvuru sahibinin sürekli, geçici, davet üzerine vb. olmasına göre değişen birçok vize grubu ve vize alt grubundan oluşan karmaşık bir sistemdir.
     
      Nitelikli göçmen olarak başvuracaklar  için Daimi/Permanent, Geçici/Provisional ve Kısa Süreli/Temporary olmak üzere üç grup vize çeşidi bulunmaktadır. Koşulları daimi vize için uygun olmayanlar diğer vize gruplarını seçebilirler.

i) Daimi/Permanent Vize:
      Daimi Vize, sahibine Avustralya’ya giriş, daimi ikamet ve çalışma hakkı verir. Daimi vize ile Avustralya’ya  gelenler belli bir ikamet süresinden sonra  Avustralya vatandaşlığı için başvurabilirler.

      Daimi vize için aranan şartlar: Daimi vize için, yüksek öğrenim görmüş, İngilizce düzeyi iyi ve yüksek mesleki niteliklere sahip olanlar başvurabilir.

      Daimi Vizeye başvurmadan önce adayların yetenek, yaş, ingilizce bilgisi, mesleki ehliyet vb. nitelikler yönünden kendi kendilerine bir puanlama/durum değerlendirmesi (point test and self assessment) yapmaları yararlı olur. Bu vize grubu için istenen puana ulaşan adayların vize başvurusunda bulunmaları önerilir.
     
      Bu değerlendirmede elde edilen puan, vize başvurusunun olumlu sonuçlanacağının  garantisi olmamakla birlikte,  başvurunun sonucu hakkında bir fikir verebilir.
     
      Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve nitelikler itibariyle puanlama formu (self-assesment form) ile gerekli diğer formlara (www.immi.gov.au/allforms) web sitesinden ulaşmak mümkündür.

- Nitelikli/Bağımsız (175 sayılı Vize Alt Grubu): Bu vizeye başvuranlardan genel koşullara ek olarak puanlama testini (point test) geçmesi, mesleğinde son 24 ay içinde en az 12 aydanberi çalışıyor olması, niteliklerinin mesleğine uygun olduğu ilgili Değerlendirme Kurulunca tespit edilmiş olması, aday olunan iş/meslek için mesleki İngilizceye sahip olması vb. istenir.

- Nitelikli/Sponsored (176 sayılı Vize Alt Grubu): Bu vize, eyalet/ bölge hükümetleri veya Avustralya’daki bir yakını tarafından davet edilenler içindir. Adayın genel niteliklere ek olarak puanlama testini (point test) geçmesi, mesleğinde son 24 ay içinde en az 12 aydanberi çalışıyor olması, niteliklerinin mesleğine uygun olduğu ilgili Değerlendirme Kurulunca tespit edilmiş olması, aday olunan iş için mesleki İngilizceye sahip olması vb. istenir.

ii) Geçici/Provisinal Vize:
      Bu vize sahibine Avustralya’ya giriş, üç yıl süre ile ikamet ve çalışma hakkı verir. Sürenin bitiminde daimi ikamete dönüşebilir.

- Nitelikli/Regional-Sponsored (475 sayılı Vize Alt Grubu): Üç yıl süreli verilen bu vize alt grubu, temel koşulları taşıyanlardan adayın çalışacağı bölgedeki bir yakını veya o eyalet/bölge hükümeti tarafından davet edilenler içindir. Daimi vizeye göre daha düşük puan gerektirir.

iii) Kısa Süreli/Temporary Vize:
      18 ay sure ile verilen bu vize grubu, Avustralya’da talep edilen bir alanda denkliği tanınan bir üniversiteden mezun olanlar  içindir. Hangi üniversitelerin denkliğinin kabul edildiği (www.immi.gov.au/skilled) web sitesinden öğrenilebilir. Bu vizeye başvuracak adaylar, müracaat tarihinde 31 yaşın altında olmalıdırlar. Bu vize ile Avustralya ya gelenler süre boyunca ikamet ve çalışma hakkına sahip olurlar ve sürenin bitiminde daimi ikamete dönüşebilir.

5. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?
      Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı Avustralya dışından yapılacak başvurular için onlıne hizmeti sunmaktadır.  Nitelikli göçmen olarak gelmek isteyenlerin vize başvurusunu (www.immi.gov.au/e_visa/ ) yaptıktan sonra bu siteden temin edecekleri gerekli dilekçe ve formları doldurarak   aşağıdaki adrese göndermeleri gerekir:
     
     
     
     
Posta ile
Adelaide Skilled Processing Centre
Department of Immigration and Citizeship
GPO Box 1638
ADELAIDE SA 5001
AUSTRALIA
Kurye ile
Adelaide Skilled Processing Centre
Department of Immigration and Citizeship
4th Floor, 55 Currie Street
ADELAIDE SA 5000
AUSTRALIA

Telefon: +61/1300 364 613
Faks:  61 8 8237 6629
Online irtibat (enquiry): (www.immi.gov.au/contacts).
     
      Vize başvurularına, varsa eş ve 18 yaşın altındaki bağımlı çocuklar ile bakmakla yükümlü bulunulan aile bireyleri de dahil edilmelidir. Bu durumda aile bireylerinin sağlık ve karakter şartlarını taşımaları gerekir.
     
6. Başvuru ve  Vize Harçları Ne Kadardır?

      1.07.2008-30.06.2009 mali yıl döneminde 175 ve 176 sayılı vize alt grupları için geçerli olan ve iki taksitte ödenen vize harcı toplam 5.030.00 Avustralya Dolarıdır.
     
      Ödemeler kredi kartı, (Department of Immigration and Citizenship) adına yazılı banka çeki veya posta  çeki  ile  yapılabilir. Ödeme belgeleri başvuru formlarına eklenmelidir. Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ödenmiş olan harç iade edilmez.
     
      Avustralya Doları olarak ödenmesi gereken ve her yıl Temmuz ayında ayarlama yapılan vize başvuru harçlarının güncel miktarı, Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanlığının (Department of Immigration and Citizenship) (www.immi.gov.au/allforms/990i.htm) sitesinden ögrenilebilir.
     
7. Yukarıda Sayılan Niteliklere Sahip Olmayanlar Ne Yapmalıdırlar?
     
      Adayların kendi durumlarını değerlendirmeleri (point test and self assessment) sonucunda eksik puan nedeniyle daimi/permanent vize için koşulları uygun olmayanlar Vasıf Denkleştirme Veritabanına  kayıt olabilirler.
     
      Nitelikli göçmen alımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bakınız;
      Booklet 6-General Skilled Migration (www.immi.gov.au/skilled).
8. Vasıf Denkleştirme Veritabanına Nasıl Kayıt Olunur?
(Skill Matching Database-SMD)
      Aranan koşulları taşıyanlar internet yoluyla (www.immi.gov.au/skills) nitelik denkleştirme veri tabanına kayıtlarını yaptırmak suretiyle başvuruda bulunmaktadırlar.
     
      Bu yöntem, Avustralya’ya göçmek isteyen vasıflı elemanları istihdam etmede işverenlere yardımcı olur ve internet aracılığı ile (web-based) yapılan parasız bir araçtır.
     
      Vasıflı göçmen adaylarının kayıtlı olduğu Veri Tabanı, Avustralya’da nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için işverenler ve Eyalet/Bölge Hükümetlerince kullanılan bir kaynaktır.
     
      9. Vasıf Denkleştirme Veritabanı Nasıl Kullanılır?

      Vasıf Denkleştirme Veritabanı, adayların işverenlerle irtibat  kurmasına yardımcı olan, işverenler tarafından davet edilmek suretiyle (davet yoluyla göçmen alımı-sponsored migration) iş bulmanız için de ilk admdır.
 
      Nitelikleriniz ve iş deneyiminize ilişkin özgeçmişinizin, Vasıf Denkleştirme Veritabanında  yer alması, Avustralya’da iş teklif edilme şansınızı artırır.

      Veritabanı,  eğitim ve iş deneyiminiz konularındaki ayrıntıları gösterir ve işverenlerin sizi istihdam  edebilmesi ve ailenizin Avustralya’ya gelebilmesi konularında işverenlerin sizinle irtibat kurmalarını sağlar.

      Veritabanındaki bilgiler  iki yıl boyunca muhafaza edilir. Eğer bu süre içinde, bir işveren yada eyalet/bölge hükümeti tarafından göçmen adayı olarak seçilmişseniz, sizinle ilgili bilgiler veri tabanından kaldırılır.

   Faydaları Nelerdir?
  
- İlk masraf alınmaz.
- Avustralya’ya  gelmeden önce iş bulmanıza yardım eder.
- Vasıf Denkleştirme Vizesinde, Genel Vasıflı Göçmen testine tabi tutulmazsınız
- Vasıf Denkleştirme Veritabanından gelenlerin önceliği vardır.

      10. Vasıf Denkleştirme Vizesine Nasıl Müracaat Edilir?

      Vasıf Denkleştirme Vizesi, sizin göçmen adayı olarak belirlenmenize yardım eder ve  vasıflı göçmenler ile işverenler ve eyalet/bölge (territory) hükümetlerinin irtibatını kurar.

      Vasıf  Denkleştirme Vizesi için  bir ön masraf ödemezsiniz. İşverenler ve eyalet/bölge hükümetlerince aday olarak seçilmeyi başaranlar sadece  müracaat masrafı öderler.

      Eğer Vasıf  Denkleştirme Vizesi  için müracaat ederseniz otomatik olarak Vasıf Denkleştirme Veritabanına  kaydedilirsiniz. Vasıf Denkleştirme Veritabanı, Avustralya’da vasıflı eleman açığının kapatılması için, işverenler ve eyalet/bölge hükümetlerince başvurulan bir kaynaktır.

      Müracaat için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler internetten sağlanabilir. Gerekli formları DIMIA’nın (Department of Immigration and Citizenship)  (www.immi.gov.au/migration/skilled/offshore_visa/hta) web sayfasından indirebilirsiniz.

      11. Daha Sonra Ne Olur?

      Eğer bir bölgedeki işveren sizin veri tabanındaki bilgilerinizi bulur ve sizi istihdam etmek isterse size, göçmen olarak Avustralya’ya gelmeniz için sponsorluk yapabilir. Sizin göç başvurunuz, daha sonra Bölgesel Göçmen Destekleme Programının (Regional Sponsored Migration Scheme) değerlendirmesine tabi tutulur.

      Eyalet ve Bölge (Territory) Hükümetlerince ihtiyaç duyulan kişiler grubuna da alınabilirsiniz. Bu durumda göçmen başvurunuz Eyalet/Bölge Hükümetlerince Belirlenen Bağımsız kategori kapsamında değerlendirmeye tabi tutulur.

      Vize için bir müracaat masrafı alınır. Ayrıca başvuranların sağlığının yerinde ve iyi karaktere sahip olmak dahil, benzeri şartları taşımaları gerekir.

      12. Daha Fazla Bilgi Nereden Alınabilir?

      Vasıf Denkleştirme  ve Vasıf Denkleştirme  Vizesi hakkındaki güncel  bilgileri DIMIA’nın (Department of Immigration and Citizenship) web sayfasından  (www.immi.gov.au/skills)  temin edebilirsiniz.
     
II- DAVET YOLUYLA GÖÇMEN ALIMI

      Davet yoluyla alınacak nitelikli göçmenler Avustralya’daki bir işveren, eyalet hükümetleri, bölge yönetimi veya bir yakını tarafından davet edilirler.
     
1- İşveren Davetli Göçmen Alımı (Employer Sponsored Migration)
      Nitelikli işçi açığını yerel kaynaklardan temin edemeyen işverenler, Avustralya dışından kendi çabaları, bir üçüncü kişinin aracılığı yada Nitelik Denkleştirme Veri Tabanında (skill matching data base) kayıtlı olanlar arasından seçmek suretiyle davet ettikleri nitelikli göçmenleri Avustralya’da istihdam edebilmektedirler.
     
      Davet üzerine göçmen alımı bir işverenin Avustralya’daki işyeri yada belli bir bölgedeki için olabileceği gibi bir işletme tarafından bir grup nitelikli işçiyi davet etmek suretiylede olabilir. Grup davetlerinde davet eden kuruluş yada işletmenin Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı/İstihdam ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı ile yapacağı anlaşmaya (Labour Agreement) göre davet etmektedir.
     
      Davet yoluyla göçmen alımı, aday belirleme ve belirlenen adayın vize başvurusunda bulunması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
     
      Avustralya’daki bir işveren, davet ettiği nitelikli göçmen adayını gerekli form ve aday hakkındaki bilgi/belgeler ile birlikte Göç ve Vatandaşlık Bakanlığının ilgili birimine (Business Centre) bildirir. İşveren, Bakanlığın onayını aldıktan sonra göçmen adayına  adaylığının (nomination) kabul edildiğini ve vize başvurusunda bulunmasını bildirir.
     
      İşveren davetini alan adayın 6 ay içinde vize başvurusunu yapması gerekir.
     
2- Vize  Başvurusu ve Vize Harçları
      İşveren davetli göçmen olarak Avustralya’ya gelmek isteyen nitelikli göçmenler geçici veya daimi vize alt grupları için müracaat etmelidirler.
     
      Belirli süreli iş sözleşmesi/daveti ile gelenler için 457 Geçici vize alt grubuna (Temporary Business Long Stay-subclass 457) müracaat etmelidirler. Bu vize grubuna dahil olanlar üç yıl süreli çalışma ve ikamet hakkına sahip olmaktadırlar. Sürenin bitiminde bu vize uzatılabilmektedir.
     
      Daha uzun süreli yada süresiz iş sözleşmesi/daveti ile gelecek olanlar 121/856 daimi vize alt grubuna (Employer Nomination/Sponsored Permanent Visa-subclass 121/856) müracaat etmelidirler.
     
1.07.2008-30.06.2009  mali yıl döneminde geçerli olan;
      -  475 sayılı vize alt grubu için vize harcı 250.00 Avustralya Dolarıdır.
      -  121/856 sayılı vize alt grubu için vize harcı  1.420.00 Avustralya Dolarıdır.
     
      Vize başvurusu için adayın 47ES (Application for employer sponsored migration to Australia) formunu doldurup, vize  harcını  ödediğine ilişkin ödeme makbuzunu eklemek suretiyle başvuru formunu adaylığı onaylayan birime göndermesi gerekir.
     
      Vize başvurularına, varsa eş ve 18 yaşın altındaki bağımlı çocuklar ile bakmakla yükümlü bulunulan aile bireyleri de dahil edilmelidir. Bu durumda aile bireylerinin sağlık ve karakter şartlarını taşımaları gerekir.
     
      Aranan nitelikler (yukarıda bölüm I/2 de açıklanan mesleki nitelikler, İngilizce, yaş, sağlık, karakter vb.) yönünden adayın verdiği bilgi ve belgelere göre vize başvurusunu değerlendiren Göç ve Vatandaşlık Bakanlığının ilgili birimi (Business Centre) vize başvurusunun olumlu yada olumsuz sonuçlandığını göçmen adayına yazılı olarak bildirir.
     
      Vize başvurusunun onaylandığı kendisine yazılı olarak bildirilmeden adaylar, Avustralya’ya seyahate yeltenmemeli yada mevcut işinden ayrılmamalıdır.
     
3- İşveren Davetli Göçmenler İçin Ücretler
      İşveren davetli 457 vize alt grubu ile Avustralya’ya gelen nitelikli göçmen işçiler için ücretler, Göç ve Vatandaşlık Bakanlığınca belirlenmektedir.
     
      Adıgeçen bakanlık tarafından yayınlanan Karar ile 1 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere haftalık 38 saat çalışma süresi karşılığı brüt temel ücretler (minimum salary levels) meslek grubuna ve  vize veriliş tarihine göre  yıllık 37.190.00 ila 59.500.00 Av. Doları arasında değişmektedir.
     
      İşverenler, davet yoluyla istihdam ettikleri nitelikli göçmenleri bu ücretlerin altında bir ücret ile çalıştıramazlar. Taraflar  bu ücretlerin daha üzerinde bir ücret için anlaşabilirler.
     
      İşveren davetli göçmen alımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bakınız;
      Booklet 5-Employer Sponsored Migration (www.immi.gov.au/skilled).
      III- BAŞVURULARDA GÖÇMEN BÜROLARININ KULLANILMASI
     
      Avustralya’ya göçmen olarak gelmek isteyenlerin  göç ve vize başvurularında Göçmen Bürosu (Migration Agent) kullanılması zorunlu değildir. Başvuru işlemlerini  adayın  kendisi de yapabilir.
     
      Göçmen büroları vize grubunun tesbiti, gerekli formların doldurulması, müraacat sahibi adına Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı ile irtibatı  vb. sağlar.
     
      Vize ve  göç başvurularının  göçmen bürosu  aracılığı ile yapılması halinde, seçilen büronun kayıtlı ve göç - vize işlemleri konusunda yetkili olduğunu gösteren kayıt numarası sorulmalıdır. Göçmen bürolarının Avustralya’da  MARA adlı bir yetkili kuruluşa kayıt olmaları zorunludur. Bu bürolar hakkında gerek duyulacak bilgi,  (www.themara.com.au)  sitesinden temin edilebilir.
     
      IV- ÇALIŞMAK İÇİN AVUSTRALYA’YA GELENLER
      ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ İLE
      İRTİBAT KURMALIDIRLAR

      Avustralya’ya çalışmak için gelen vatandaşlarımız, Avustralya’daki çalışma mevzuatı, sosyal güvenlik,  sağlık, iş sağlığı ve güvenliği vb. alanlarda bilgi edinmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği ile irtibat kurmalıdırlar.
     
Adres:
      T.C. Melburn Başkonsolosluğu
      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
      Level 8, 24 Albert Road (PO Box.323)
                  South Melbourne VIC 3205
     
      Tel/Faks: 03/96867446
      Eposta:calisma@bigpond.net.au