Avustralya Adli Makamlarinca Verilen Boşanma Kararlarinin Türk Nüfus Sisteminde Aile Kütüğüne Tesciline İlişkin Duyurusu

Melburn Başkonsolosluğu 29.05.2018

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescil edilmesini amaçlayan "Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik
" 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2018 tarih ve 35029 sayılı genelgesi doğrultusunda Başkonsolosluğumuzca bahsekonu yönetmeliğin uygulanmasına başlanmıştır.

Anılan yönetmelik hükümleri uyarınca Başkonsolosluğumuzda yapılacak tescil işlemi sadece Avustralya adli makamlarınca “Boşanma”, “Evliliğin butlanı”, “iptali” ve “mevcut olup olmadığının tespiti” yönünde alınmış kararı kapsayacaktır.

Mahkeme kararında çocukların velayeti, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu hükümler varsa; 5718 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de görevli ve yetkili mahkemelere bu kararın tenfizi yönünde ayrıca dava açılabilir.

Avustralya adli makamlarınca verilmiş boşanma kararının “kesinleşmiş olması” ve “kamu düzenine açıkça aykırı olmaması” gerekmektedir.

Avustralya’da gerçekleşen “Boşanma” işlemiyle ilgili olarak Türk mahkemelerinde kesin hükme bağlanmış, reddedilmiş, açılmış ve devam etmekte olan herhangi bir dava bulunuyorsa başvuru yapılamaz.

Çok uyruklu vatandaşlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile alınmış olan yabancı ülke adlî veya İdarî makamlarınca verilen kararlarda, tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunması ve aynı kişi olduğunun tespit edilmesi halinde işlemler sonuçlandırılır.

Tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunmaması, aynı kişi olduğunun tespit edilememesi ve çok uyrukluğun aile kütüklerine tescil edilememesi halinde ise başvuru reddedilir.

Dolayısıyla, çok uyruklu vatandaşlığı bulunanların, öncelikle bu durumlarını aile kütüklerine kaydettirmeleri gerekmektedir.

Başvuru evrakının Başkonsolosluğumuzca incelenmesini takiben, herhangi bir eksiklik bulunması halinde hata ve eksikliklerin giderilmesi için taraflara doksan gün süre verilir, bu süre zarfında istenilen hususların yerine getirilmemesi durumunda başvuru reddedilerek evrak iade edilir.

Başvurunuzun Başkonsolosluğumuzca reddi halinde; 5490 sayılı Kanunun 27/A maddesinin üçüncü fıkrası ve 5718 sayılı Kanun uyarınca yabancı ülke kararlarının yetkili Türk mahkemelerinde tanınması için Türkiye’de başvuruda bulunulması veya devam eden tanıma ya da tenfiz davalarının sonuçlanmasının beklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi:

Boşanmış olan kişiler veya kanuni vekilleri şahsenBaşkonsolosluğumuza müracaat etmelidir.

Taraflar aynı anda başvurabilecekleri gibi, doksan günü geçmemek kaydıyla farklı tarihlerde de başvuru yapabilirler, ancak, farklı temsilciliklerden başvuruda bulunamazlar.

Ayrı ayrı yaptıkları müracaatları doksan günlük süreyi geçtiği için reddedilen tarafların birlikte yeniden başvurmaları halinde müracaatları kabul edilir.

Taraflardan herhangi birinin veya her ikisinin de tescil talebinden önce ölmüş olması halinde;

* Ölü olan tarafın kanuni yararı bulunan mirasçılarından biri ile sağ olan tarafın kendisinin,

* Her iki tarafında ölü olması halinde kanuni yararı bulunan mirasçılarından birer kişinin taraf olarak başvuru yapması mümkündür.

Taraflardan birinin veya vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmemesi halinde, yabancı tarafça NAATI (www.naati.com.au) onaylı bir tercümanın başvuru anında hazır bulundurulması

zorunludur.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Avustralya Mahkemelerince verilmişkesinleşmiş boşanma kararının Apostil şerhi tatbik edilmişaslı ve Türkçe tercümesi (Boşanma kararına Apostil şerhi tatbik ettirilmesi, bilahare
NAATI
yetki belgeli bir tercümana Türkçe tercüme yaptırılması gerekmektedir.)

2. Tarafların nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport fotokopileri,
taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların
NAATI
yetki belgeli bir tercüman tarafındantasdik edilmiş Türkçe tercümeleri

3. Başvurudan önce yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya onaylı fotokopisi

4. Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir kararın bulunmadığı yönünde Türk adlî makamlarından alınmış belge

5. Başvuru işlemleri vekil aracılığıyla yürütülecekse, Noter tarafından düzenlenmiş fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış örneği

6. Başvuran taraflarca büyük harfler kullanılarak doldurulmuş, Başkonsoloslukta ilgili memurun önünde imzalanmış “Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvuru formu”(Ek-1: Başkonsolosluktan temin edilecektir. Üzerinde silinti, kazıntı olan formlar kabul edilmez, yeniden doldurulması talep edilir)

7. Avustralya mahkemelerince verilmiş kararlardaki tenfize konu olan hükümler için 5718 sayılı kanun uyarınca görevli ve yetkili mahkemelere kararın tenfizi yönünde dava açılması gerektiği yolunda tarafların bilgilendirildiğini ve bu konudaki beyanlarını gösterir, taraflarca Başkonsoloslukta ilgili memurun önünde imzalanmış “Bilgilendirme Formu” (Ek-8:Başkonsolosluktan temin edilecektir. Üzerinde silinti, kazıntı olan formlar kabul edilmez, yeniden doldurulması talep edilir)Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
28.1.2019 28.1.2019 Avustralya Günü
11.3.2019 11.3.2019 İşçi Günü
19.4.2019 19.4.2019 Kutsal Cuma
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
25.4.2019 25.4.2019 ANZAK Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı (Birinci Gün)
10.6.2019 10.6.2019 Kraliçe'nin Doğum Günü
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı (Birinci Gün)
27.9.2019 27.9.2019 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
5.11.2019 5.11.2019 Melburn Kupası
25.12.2019 25.12.2019 Noel Günü
26.12.2019 26.12.2019 Noel Ertesi